President

Sarah Howard

howards.sheep@gmail.com

Secretary

Kimmi Devaney

kimmi.devaney@gmail.com